Fizica » Principiile (legitățile ) didacticii

lista de Articole de Fizică


 Principiile (legitățile ) didacticii
1. Principiul intuiției
2. Principiul legării teoriei  de practică
3. Principiul însușirii conștiente și active  a cunoștințelor
4. Principiul sistematizării și  continuității  cunoștințelor
5 Principiul accesibilității cunoștințelor  sau a respectării particularităților de vârsta
6. Principiul individualizării  și diferențierii  învățării
7. Principiul însușirii temeinice a cunoștințelor

1. Principiul intuiției - exprimă necesitatea studierii  fenomenelor  și proceselor prin  intermediul simțurilor, care realizează  cunoașterea senzorială a realității, ca punct de plecare și de ușurare a înțelegerii esențialului realității prin cunoașterea logică , rațională, contribuind  la înfăptuirea unității dintre senzorial și rațional.

2. Principiul legării teoriei  de practică exprimă necesitatea unirii strânse a actului de  însușire a cunoștințelor teoretice cu componenta acțională, aplicativă adică de formare a priceperilor și deprinderilor practice. Reguli de aplicare:
- dotarea  la nivel a  cabinetelor;
- crearea condițiilor de lucru pentru elevi (disciplină de muncă, cooperare și răspundere personală);
- activitățile  practice să fie fundamentate  pe teorie;
- activitățile practice să aibă un caracter util( să conducă la o descoperire, la o demonstrare, producerea unor bunuri...; să conducă la formarea și dezvoltarea deprinderilor practice;) 


3. Principiul însușirii conștiente și active  a cunoștințelor
              Acest principiu a fost elaborat  ca un demers logic împotriva însușirii  mecanice și pasive a cunoștințelor .Acest principiu exprimă necesitatea  ca învățarea să fie un act de trecere a cunoștințelor prin ,,filtrul” gândirii şi prin eforturile proprii: ,, Fiecare trebuie  să ajungă la adevăr, cu propria-i  gîndire”
  Elementele ce mobilizează  elevii să participe activ şi conștient în procesul de predare , învățare , evaluare sunt:
Motivarea  favorabilă ;-- ea apare  atunci când scopul este barat,  şi soluţionarea nu poate fi realizată prin mijloace obişnuite şi elevul trebuie  să înveţe altele noi; cînd elevul conştientizează necesitatea  procesului de  învăţare.
Credibilitatea adevărurilor şi transparenţa lor;-- informaţia  trebuie  să fie descrisă într-un limbaj accesibil pentru analiză,  să fie bazată pe date concrete ce pot fi demonstrate  teoretic sau experimental;
Sporirea rezultatelor învăţării ;-- se realizează oferind potenţialului individual şanse de reuşită superioară bazată pe creativitate.
Reguli de aplicare:
    - În procesul de predare – învăţare este necesar  de făcut  legătură între vechile şi noile cunoştinţe. De început procesul de predare punînd accentul  pe faptul că fiecare elev va fi capabil să însuşască noul material cu uşurinţă    dacă  va fi atent , dacă se va gîndi critic la cele auzite şi văzute, încercînd  pe baza cunoştinţelor deja  acumulate  să creeze concluzii, astfel rolul profesorului e de a completa cunoştinţele elevilor, de ai ajuta să cunoască mai mult.
  - Profesorul nu trebuie  să nu le ,, dea totul de-a gata” elevilor. În momentul cînd  profesorul consideră că elevii vor putea să descopere ei singuri adevărul  pe baza raţionamentului sau a experimentului   trebuie  să le ofere această ocazie, astfel se va realiza şi satisfacţia învăţării.
 - Profesorul trebuie să  demonstreze necesitatea cunoaşterii teoriei pentru folosirea ei în practică:  la rezolvări de probleme, la  îndeplinirea lucrărilor experimentale, pentru formarea convingerilor ştiinţifice. Tot o dată trebuie de evitat  situaţia cînd elevul învaţă teoria pe de rost.  
 - Profesorul organizează activitatea folosind diverse metode şi forme de activitate punînd accentul pe creativitate oferindu-le  timpul necesar.
 - În procesul însuşirii cunoştinţelor teoretice şi practice elevilor să li se ofere ocazia elevilor să îndeplinească  autoevaluarea.

4. Principiul sistematizării și  continuității  cunoștințelor- exprimă  necesitatea  ca materia de studiu  să fie  structurată în unități metodice, ordonată într-o succesiune logică, științifică care să formeze  în final un sistem informațional.
 Reguli de aplicare:
-  secvențele  de cunoștințe  să aibă semnificații teoretice și practice, astfel în final să se poată determina sistemul de cunoștințe (  importanța cunoștințelor, volumul de cunoștințe,  metode de utilizare a cunoștințelor în situații concrete)
- învățarea să se facă ritmic;
- sistematizarea cunoștințelor  să conducă la ordonare și la autoevaluare.

5. Principiul accesibilității cunoștințelor  sau a respectării particularităților de vîrstă- exprimă  necesitatea ca materia de studiu  să fie astfel transmisă încît să fie înțeleasă  cu o anumită ușurință , corespunzător particularităților de vîrstă ale elevului.
- respectarea adecvată a regulilor celorlalte principii didactice;
- folosirea unor demersuri logice de predare- învățare(  de la ușor la greu; de la particular la general;) asigurînd   accesibilitatea continuă;
- folosirea  instrumentului logico- matematic;
- asigurarea unui studiu ritmic, cu reactualizarea cunoștințelor esențiale, cu  realizarea autoevaluării, controlului și evaluării.

6. Principiul individualizării  și diferențierii  învățării- exprimă necesitatea adaptării încărcăturii  conținuturilor și a strategiilor la particularitățile psihofizice ale fiecărui elev.
Individualizarea învățării exprimă necesitatea de a valorifica cît mai bine posibilitățile și eforturile individuale, atât în ceea ce privește  persoanele înzestrate, cât și pe cele mai puțin înzestrate.
Diferențierea învățării exprimă necesitatea de a adapta conținuturile și strategiile educaționale în funcție de particularitățile diferențiate , relativ comune unor grupe de persoane.

7. Principiul însușirii temeinice a cunoștințelor- exprimă necesitatea realizării unei finalități valoroase ale învățării :
-cunoștințe esențiale și profunde,
- capacități intelectuale ,
-eficiență ridicată în folosirea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor,
- capacitate de autoinstruire, autocontrol și autoevaluare
- responsabilitate personală și socială,
- integrare socio-profesională cu randament sporit, cu spirit de competiție și creativitate.

Înapoi - lista de Articole de Fizică
234x60
Advertising space
234x60
Advertising space